| | Sitemap | EN | SQШто треба да содржи пријавата

Пријавата на трговска марка мора да содржи:

- барање за признавање на правото на трговска марка;
- податоци за подносителот на пријавата;
- изглед на знакот за кој се бара заштита, и
- список на стоките и услугите за кои се бара заштита.

Освен горенаведените задолжителни состојки, кон пријавата се доставуваат и други состојки и прилози.
Содржината и формата на пријавата и другите состојки и прилози кон пријавата подетално се утврдуваат со Правилникот за трговска марка.

 

Објавено на 02.09.2013 00:00:00