| | Sitemap | EN | SQ
Годишна програма
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА

I.Вовед Државниот завод за индустриска сопственост е управна организација со статус на самостоен орган на државната управа кој се финансира од сопствени приходи, a доколку се потребни дополнително средства и од буџетот на Република Македонија и е ин..

Објавено на 12.01.2017 Превземи
Програма за работа на ДЗИС за 2013 година

Во 2012 година Државниот завод за индустриска сопственост успешно и ефикасно ја реализираше основната надлежност за спроведување административна постапка за стекнување и одржување на правата од индустриска сопственост. Во текот на 2012 година зголеме..

Објавено на 02.09.2013 Превземи
Закон за индустриската сопственост

ЗАКОН ЗА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ- Пречистен текст изготвен од Заводот   (Службен весник на РМ бр. 47/2002, 42/2003, 9/2004, 39/2006 и 79/2007)   ОПШТИ ОДРЕДБИ Содржина на законот Член 1   Со овој закон се уредува стекнувањет..

Објавено на 01.09.2013 Превземи
Програма за работа на Државниот завод за индустриска сопственост во 2006 година

Вовед Државниот завод за индустриска сопственост е институција надлежна за спроведување на административната постапка за стекнување и одржување на правата од индустриска сопственост.Со измените и дополнувањата на Законот за индустриската сопственост..

Објавено на 01.09.2013 Превземи