| | Sitemap | EN | SQ
Годишна програма
Програма за работа на ДЗИС за 2023 година

Годишна програма на Државниот завод за индустриска сопственост за 2023 година.

Објавено на 19.07.2023 Превземи
Програма за работа на ДЗИС за 2021 година

Годишна програма на Државниот завод за индустриска сопственост за 2021 година.

Објавено на 08.02.2021 Превземи
Програма за работа на ДЗИС за 2020 година

Годишна програма на Државниот завод за индустриска сопственост за 2020 година.

Објавено на 17.09.2020 Превземи
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА

Годишна програма на Државниот завод за индустриска сопственост за 2019 година.  

Објавено на 24.01.2020 Превземи
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА

Годишна програма на Државниот завод за индустриска сопственост за 2018 година.  

Објавено на 31.12.2019 Превземи
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА

I.Вовед Државниот завод за индустриска сопственост е управна организација со статус на самостоен орган на државната управа кој се финансира од сопствени приходи, a доколку се потребни дополнително средства и од буџетот на Република Македонија и е ин..

Објавено на 12.01.2017 Превземи
Програма за работа на ДЗИС за 2013 година

Во 2012 година Државниот завод за индустриска сопственост успешно и ефикасно ја реализираше основната надлежност за спроведување административна постапка за стекнување и одржување на правата од индустриска сопственост. Во текот на 2012 година зголеме..

Објавено на 02.09.2013 Превземи
Закон за индустриската сопственост

ЗАКОН ЗА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ- Пречистен текст изготвен од Заводот   (Службен весник на РМ бр. 47/2002, 42/2003, 9/2004, 39/2006 и 79/2007)   ОПШТИ ОДРЕДБИ Содржина на законот Член 1   Со овој закон се уредува стекнувањет..

Објавено на 01.09.2013 Превземи
Програма за работа на Државниот завод за индустриска сопственост во 2006 година

Вовед Државниот завод за индустриска сопственост е институција надлежна за спроведување на административната постапка за стекнување и одржување на правата од индустриска сопственост.Со измените и дополнувањата на Законот за индустриската сопственост..

Објавено на 01.09.2013 Превземи