| | Sitemap | EN | SQ
Категоризаирано по Трговски марки
Што се подразбира под заштита на жиг?

Жиг е ознака со која се врши диференцијација помеѓу производи и услуги од ист или сличен тип. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кои права ги има носителот на заштитен жиг?

Ексклузивните права врз одреден жиг му овозможуваат на носителот да го користи за производи или услуги за кои е регистриран, при реклама или во печатот, како и право за давање дозвола за користење на трети лица (лиценца). читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Дали одреден жиг е слободен?

Пред да почне да се користи одреден жиг, многу е важно да се утврди дали тој е слободен. Ова е најчест случај, освен кога жиг односно некоја сличeн на него, е веќе регистриран од страна на друго лице или странка. Сите регисрации и.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Колкав е периодот на заштита на одреден жиг?

Периодот за заштита на одреден жиг започнува со поднесување на апликација за истата, а е во времетраење од 10 години. На барање на сопственикот овој период може да биде продолжен за дополнителни 10 години. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Каде може да се поднесе апликација за заштита на жиг?

Апликациите се поднесуваат во Заводот за Индустриска Сопственост (ДЗИС). читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кој може да регистрира жиг?

Било кое правно или физичко лице може да регистрира жиг. Апликации од странство морат да бидат застапени од авторизирани домашни претставници. Домашните апликанти не мора да користат но во случај на потреба можат да побараат совет.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Како се заштитува одреден жиг надвор од Република Македонија?

Со поднесување на апликација до соодветниот уред за заштита на индустриска сопственост на определена земја. со меѓународна апликација за жиг, поднесена во ДЗИС, која врз база на Мадридскиот Договор ќе биде препратена до WIPO. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013