| | Sitemap | EN | SQ
Листа на публикации
<h4 style="text-align: center;">"ДА УЧИМЕ ОД МИНАТОТО, ДА СОЗДАВАМЕ ЗА ИНДНИНАТА"</h4>
<p><span style="text-align: justify;">Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">авторското право, а врз основа на оригиналната верзија на англиски јазик.&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">Секретаријатот на WIPO не презема никаква финансиска или општа одговорност&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">во однос на преводот или на трансформацијата на публикацијата.</span></p>
УМЕТНОСТА И АВТОРСКОТ ПРАВО

"ДА УЧИМЕ ОД МИНАТОТО, ДА СОЗДАВАМЕ ЗА ИНДНИНАТА" Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на ..

Published on 29.01.2014 Превземи
<h3 style="text-align: center;">"ДА УЧИМЕ ДО МИНАТОТО, ДА ЈА СОЗДАВАМЕ ИДНИНАТА"</h3>
<p style="text-align: justify;">Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската&nbsp;организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на&nbsp;авторското право, а врз основа на оригиналната верзија на англиски јазик.&nbsp;Секретаријатот на WIPO не презема никаква финансиска или општа одговорност&nbsp;во однос на преводот или на трансформацијата на публикацијата.</p>
ПРОНАЈДОЦИ И ПАТЕНТИ

"ДА УЧИМЕ ДО МИНАТОТО, ДА ЈА СОЗДАВАМЕ ИДНИНАТА" Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на а..

Published on 29.01.2014 Превземи
<h4>Службени материјали:</h4>
<p>1.Службено гласило на ДЗИС, "ГЛАСНИК" (излегува 4 пати годишно);<br />2.Годишни извештаи;<br />3.Обрасци;<br />4.Закон за заштита на индустриска сопственост (Гласник I/94);<br />5.Закон за административни такси;<br />6.Преводи<br /><br />Меѓународна класификација на производи и услуги за регистрирање на жиговите според Договорот од Ница (шесто издание).<br />Правилник според договорот за соработка во областа на патентите (PCT) (на сила од 1 јануари 1994).<br />Мадридски договор за меѓународно регистрирање на жиговите.<br />Правилник (на сила од 1 април 1994).<br />Протокол на Мадридскиот договор за меѓународна регистрација на жиговите (Мадрид 27 јуни 1989).<br />Хашки договор за меѓународно пријавување на мостри и модели (Хашки документ од 28 ноември 1960).<br />Дополнителен акт од Стокхолм од 14 јули 1967 (изменет и дополнет на 28 септември 1979).<br />Правилник донесен според Хашкиот договор за меѓународно пријавување на мостри и модели (1 април 1994).<br />7.Упатства како да се заштити патент, жиг, модел и мостра.</p>
<h4>Студии:&nbsp;</h4>
<p>Студија на податоци од анкетата на терен на 571 претпријатие во Република Македонија во врска со активностите на проектот за формирање центар за технолошко набљудување во Скопје.<br />Технолошко набљудување Водич за добро практикуње на малите и средните претпријатија.<br />Прераснување на заводот за заштита на индустриска сопственост во завод за заштита на интелектуална сопственост (февруари, 2000).</p>
<h4><br />Симпозиуми и семинари (домашни и меѓународни):</h4>
<p>Заштита на географските називи на производите со ознаки на потеклото на производите како право од индустриска сопственост (Скопје, март 1995);<br />Индустриската сопственост - поттик за стопански развој на Република Македонија (советувањa Охрид, 1995/96);<br />Заштита на индустриската сопственост во земјите од централна и југоисточна Европа (меѓународен симпозиум Охрид, септември, 1995);<br />Индустриската сопственост во теоријата и практиката (советување во Охрид, 2000).</p>
<h4><br />Книги:</h4>
<p>&bdquo;Нематеријалното производство и економскиот развој&ldquo; (м-р Христо Арсов)<br />&bdquo;Заштита на топографијата на интегралните кола&ldquo;<br />&bdquo;Македонски пронаоѓачи&ldquo;<br />"Преговарање договори за лиценцирање технологија"<br />"Тајните на интелектуалната сопственост"</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
Публикации

Службени материјали: 1.Службено гласило на ДЗИС, "ГЛАСНИК" (излегува 4 пати годишно);2.Годишни извештаи;3.Обрасци;4.Закон за заштита на индустриска сопственост (Гласник I/94);5.Закон за административ..

Published on 12.09.2013 Превземи
Тајните на интелектуалната сопственост

Published on 06.07.2011 Превземи
Лисабонски Договор

Published on 05.07.2011 Превземи
Размена на вредност - Преговарање договори за лиценцирање технологија

Published on 04.07.2011 Превземи