| | Sitemap | EN | MK
Për institucionin që përpunon Elaboratin

Gjatë përpunimit të elaboratit të merret parasysh përmbajtja e elaboratit, e paraparë në nenin 5 të Rregullores për emërtimet e origjinës të produktit dhe treguesit gjeografikë.

Specifikimi

- Paraqitësi i aplikimit për mbrojtje të emërtimit gjeografik me tregues gjeografik  përpunon specifikimet dhe garanton për të dhënat e shënuara në të.

 

Publikuar më 02.09.2013