Како странските лица до заштита

Географски назив може да се штити и во полза на странско физичко или правно лице како и да се изврши упис на овластен корисник на заштитениот географски назив само ако тие права им се признаени во земјите на потеклото и ако ги исполнуваат условите предвидени со

Законот за индустриска сопственост. Овие правата странските физички и правни лица можат да ги уживаат во случај кога тоа произлегува од:

-ме|ународните договори кои ги ратификувала Република Македонија или - врз основ на билатерален договор за заемна заштита ако е така предвидено со прописите на земјата од која потекнува лицето.

 

Објавено на 03.09.2013