Кој може да поднесе пријава за заштита на географски назив

Пријавата за заштита на географскиот назив можат да ја поднесат:


а. физички и правни лица кои произведуваат определен производ и форми на здруженија кои можат да стекнуваат право и преземаат обврски во однос на заштитата односно правото на користење и


б.државен орган, единица на локална самоуправа и коморите заинтересирани за заштита на географските називи на подрачјето на нивното дејствување

 

Објавено на 03.09.2013