За институцијата која го изработува елаборатот


При изработка на елаборатот да се следи содржината за елаборатот предвидена со член 5 од Правилникот за ознака на потекло на производот и географската ознака.

Спецификација

-Подносителот на пријавата за заштита на географски назив со географска ознака ја изработува спецификацијата и гарантира за податоците внесени во истата.

 

Објавено на 03.09.2013