Пренос на право

Пренос на право:

-Заштитениот географски назив со договор не може да се пренесува, да се отстапува на користење, да се заложува и слично.

-Ако заштитениот географски назив е предмет на порано пријавена или регистрирана трговска марка, таквата трговска марка не може да се пренесува, отстапува, дава во залог и др.

 

Објавено на 03.09.2013