| | Sitemap | EN | SQ
Категоризаирано по Географски ознаки
Што се подразбира под заштита на ознака на потекло на производ?

Ознаката за потекло на производ се користи за да се заштити географскиот идентитет на производот чии главни карактеристики во голема мерка се условени од местото односно регионот каде што се произведени, при што тие карактеристики.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кои производи можат да се здобијат со ознака на потеклото?

Ознака за потекло можат да добијат природни производи, земјоделски производи, индустриски и занаетчискипроизводи како и ракотворби. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кој може да регистрира ознака на потеклото?

Барањето може да биде поднесено од страна на државен орган, локален административен орган или производителот. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кој може да стане авторизиран корисник на ознаката на потеклото?

Ознаката за потекло е колективно право и може да го употребуваат правните и физичките лица кои произведуваат производ за кој е одредена ознака за потекло и кои како авторизирани корисници на ознаката за потекло, се внесени во реги.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Која е процедурата за добивање на ознака на потеклото?

Процедурата за признавање на ознаката за потекло започнува со писмено барање за одобрување на заштита на географското име на производот. Процедурата е одредена со: Законот за индустриска сопственост (Службен весник на Република Ма.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Каде се поднесува барање за добивање ознака на потеклото?

Во Државниот Завод за Индустриска Сопственост (ДЗИС). читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Која е процедурата за одобрување на правото за употреба на ознака на потеклото?

Процедурата за одобрување на правото за употреба на ознаката за потекло започнува со барање од правното или физичкото лице. Процедурата е одредена со: Законот за индустриска сопственост (Службен весник на Република Македонија бр 4.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Колкаво е времетраењето на правото на употреба на ознаката на потеклото?

Лицето внесено во регостерот на корисници на ознаката за потекло, од датата на внесувањето, станува авторизиран корисник и со тоа му е дозволено правото да ја употребува ознаката за потекло 5 години од датата на внесувањето. Ова п.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013