| | Sitemap | EN | MK
Regjistrimi Ndërkombëtar

Pronari i dizenjos industriale, gjegjësisht paraqitësi i aplikimit për regjistrim të dizenjos industriale, mundet të depozitojë aplikim për regjistrim ndërkombëtar të dizenjos industriale në përputhje me “Marrëveshjen e Hagës” mbi regjistrimin ndërkombëtar të dizenjove industriale.

Procedura për regjistrimin ndërkombëtar të një dizenjoje industriale, në përputhje me dispozitat e “Marrëveshjes së Hagës“ mbi regjistrimin ndërkombëtar, iniciohet me dorëzimin e aplikimit për regjistrimin ndërkombëtar të një disenjoje industriale drejt për së drejti në Zyrën Ndërkombëtare të Organizatës Botërore për Pronësi Intelektuale, me seli në Gjenevë.

 

Publikuar më 02.09.2013