| | Sitemap | EN | MK
Kërkoni ndihmë profesionale

Gjatë procedurës për mbrojtjen e të së drejtave të pronësisë industriale pranë Entit dhe Organet e administratës shtetërore, palët mund të kërkojnë ndihmë profesionale nga përfaqësuesit, ndërsa të drejtë përfaqësimi kanë personat fizik dhe juridik që kanë të dhënë provimin profesional për përfaqësues dhe janë të regjistruar në Regjistrin që udhëheq Enti.

 

Publikuar më 02.09.2013