| | Sitemap | EN | MK
Kërkoni informacione për dizenjo industriale

Kërkim për dizenjo industriale të aplikuar dhe regjistruar kryhet në Bazën e të dhënave me të cilën disponon Enti Shtetëror për Pronësi Industriale.
Me futjen e teknologjive të reja informatike në Entin Shtetëror për Pronësi Industriale u krijua edhe Baza e të dhënave bashkëkohore.
Me çka u krijuan kushtet për marrje të informacioneve on-line, që u mundësohet përfaqësuesve dhe palëve tjera të interesuara qasje të shpejtë në bazën e të dhënave.

 

Publikuar më 03.09.2013