| | Sitemap | EN | SQ
Кој може да регистрира жиг? Било кое правно или физичко лице може да регистрира жиг. Апликации од странство морат да бидат застапени од авторизирани домашни претставници. Домашните апликанти не мора да користат но во случај на потреба можат да побараат совети од застапници, застапник за заштита на индустриска сопственост при подготовката на апликацијата.

Објавено на: 06.09.2013