| | Sitemap | EN | SQ
Категоризаирано по Индустриски дизајн
Како се добива заштита на одреден индустриски дизајн?

Заштита на индустриска сопственост може да се стекне со: Поднесување на апликација за индустриски дизајн до Државен Завод за Индустриска Сопственост на Република Македонија; Со меѓународна апликација за индустриски дизајн која се .. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Која е процедурата за добивање на заштитен индустриски дизајн?

Процедурите за добивање на заштита на индустриски дизајн се определени во согласност со: Законот за Индустриска Сопственост ( Службен Весник на Република Македонија бр. 42/3 од 15.07.1993). Правилник за Индустриски Дизајн ( Службе.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Што се подразбира под заштита на индустриски дизајн?

ов надворешен изглед на веќе постоечки индустриски или занаетчиски производ кој не во масовно производство, или на некој негов дел соодветно може да биде заштитен како модел. Нова слика или цртеж што можат да се аплицираат на инду.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Колку изнесува времетраењето на заштита на индустриски дизајн?

Времетраењето е 10 години од моментот на поднесување на пријавата за заштита на индустриски дизајн. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Што се подлежи на заштита како индустриски дизајн?

Даден облик, слика и цртеж можат да се заштитат како индустриски дизајн само доколку се нови и достатно се разликуваат од слични такви претходно поднесени. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Кој може да бара заштита на индустриски дизајн?

Приватно или правно лице, акционерско друштво или било кој правен ентитет може да се здобијат со заштита на индустриски модел или дизајн доколку за тоа поднсеат соодветна апликација. Апликантите од странство мора да бидат застапув.. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013
Како да се добие заштита на идустриски дизајн во странство врз база на пријава поднесена во Македонија?

Со пријава за индустриски дизајн до уред за заштита на индустриска сопственост од соодветната држава. Со пријава за меѓународен индустриски дизајн која врз база на Хашкиот договор се поднесува до WIPO. читај повеќе...

Објавено на 06.09.2013