| | Sitemap | EN | MK
Programë për konkurencë, inovacione dhe sipërmarrësi për vitin 2015

Ministria e ekonomisë në Programën vjetorë për konkurencë, inovacione dhe sipermarrësi për vitin 2015 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 194/2014) ka paraparë masa të duhura mbështetëse për rritjen e konkurencës të industrisë maqedonase, në kuadër të së cilës janë të përfshira edhe patentat.

Për mbështetje të patentave, nëpërmjet Programës ndahen mjete për inovatorët për aktivitete të caktuara që përmban Programa.

Për ndarje të mjeteve për mbështetje të patentave është publikuar thirje publike në mediumet e shkruara, kursë thirja publike, formularet dhe procedura për aplikim janë në dispozicion në WEB faqen e Ministrisë së ekonomisë www.economy.gov.mk dhe www.konkurentnost.mk21.01.2015