| | Sitemap | EN | MK
Ministria e Ekonomisë në Programin vjetor për konkurrencë, inovacione dhe sipërmarrësi për vitin 2014

Ministria e Ekonomisë në Programin vjetor për konkurrencë, inovacione dhe sipërmarrësi për vitin 2014 (Gazeta Zyrtare e RM nr. 7/2014) ka parashikuar masa përkatëse për mbështetjen dhe rritjen e aftësisë konkurruese të industrisë maqedonase në kuadër të cilit është edhe mbështetja e patentave. Për mbështetjen e Patentave përmes Programit shpërndahen mjete për inovatorët për aktivitetet përkatëse të shënuara në Program.

Për shpërndarjen e mjeteve për  mbështetjen e  patentave është shpallur  thirrje publike në mediat  e shkruara ndërsa Thirrja publike, formularët dhe procedura për aplikim janë në dispozicion në WEB faqen e internetit të Ministrisë së Ekonomisë dhe www.economy.gov.mk dhe www.konkurentnost.mk .11.02.2014