| | Sitemap | EN | MK
Thirje për aplikim në EQE

Çfarë është Projekti për Mbështetje të Kandidatëve për EQE (CSP)?

Projekti për  Mbështetje të Kandidatëve është një aktivitet nga" Udhërrëfyesi Bashkëpunimit" e Zyrë Europiane të Patentave (EPO). Qëllimi i këtij projekti është të mbështesë kandidatët nga ato shtete anëtare që kanë më pak se pesë përfaqësues EQE-të kualifikuar në përgatitjet e tyre për Provimin Evropian për kualifikim (EQE).

17 Shtetet anëtare aktualisht të kualifikuara për pjesemarrje në PMK janë:

Shqipëria (AL)               Greqia (GR)                  Rumania (RO)

Bullgaria (BG)               Islanda (IS)                    Serbia (RS)

Kroacia (HR)                  Letonia (LV)                  San Marino (SM)

Qipro (CY)                     Lituania (LT)                  Republika Sllovake (SK)

Estonia (EE)                  Malta (MT)                    Sllovenia (SI)

Republika e Maqedonisë (MK)                         Monako (MC)

Cilat janë objektivat e projektit?

 Të sigurojë një infrastrukturë të mjaftueshme të përfaqësuesve EQE-të kualifikuar profesional në të gjithë Evropën në afat të gjatë;

• Tu mundësojë aplikuesve që të kenë qasje te përfaqësuesit EQE-të kualifikuar profesionalisht në të gjitha shtetet anëtare;

• Të arrijë  një normë më të lartë të kalimit të provimit dhe për të rritur përqindjen e kandidatëve të suksesshëm të EQE pa ulur cilësinë e kualifikimit;

• Të promovon rolin e zyrave kombëtare për patentë në zhvillimin dhe mbështetjen e infrastrukturës kombëtare të përfaqësuesve profesional;

• Të promovon profesionin përfaqësues evropian për patenta si një tërësi.

Çfarë do të ofrohet për studentët që marrin pjesë në PMK-në?

PMK-ja u ofron kandidatëve të regjistruar për EQE qasje në seminare ekzistuese të trajnimit për EQE dhe materialeve mësimore, stërvitje të dedikuara si dhe mbështetje financiare.

Aktivitetet e parashikuara gjatë tre viteve do të përbëhen nga:

• Pjesëmarrje e studentëve në një seancë përgatitore për të informuar në lidhje me organizimin e provimeve dhe si të përgatiten për të njëjtët;

• Trajnimi në klasë dhe tutoriale;

• Mësim nga distanca (bazuar në mediat klasike dhe moderne) që përfshin shkëmbimin e njohurive në mesin e nxënësve, trajnim virtual në klasë, detyra dhe detyra shtëpie me komente të dhëna nga ZEP ose tutorët e EPI;

• Trajner epi personal i cili do të jetë në dispozicion për t'iu përgjigjur pyetjeve të veçanta, dhe për të ndihmuar me detyrat;

• Bursë prej 150 EUR në muaj gjatë periudhës që ata të marrin pjesë në trajnimin përkatës. Bursa jepet si një dhuratë për nxënësin për të mbuluar kostot shtesë që mund të paraqiten gjatë provimit, të tilla si udhëtimi lokal përderisa ndjekin trajnimin si dhe ushqimi I cili nuk përfshihet në programet e seminarit.

Cilat janë kriteret e kualifikimit për studentët?

Kandidatët për EQE me banim të përhershëm dhe punë në një nga shtetet anëtare të ZEP kanë të drejtë të aplikojnë për t'iu bashkuar projektit. Kandidatët do të hyjnë në projek në vitin para se ata kanë për qëllim që të marrin pjesë në para-ekzaminim. Kjo do të thotë se në datën e Para-ekzaminimi ata duhet të kenë përfunduar një periudhë trajnimi me kohë të plotë dhe të kenë punuar me kohë të plotë, për një periudhë prej dy vjetëve, siç përcaktohet në nenin 11 (7) të BRE. Kjo duhet të garantojë se  kandidati është përcaktuar tashmë pë një karrierë afatgjatë si përfaqësues profesional.

Cilat janë parakushtet për të marrë pjesë në PMK?

Parakusht për pjesëmarrje në PMK-në është që kandidati të ketë regjistruar me sukses pjesëmarrjen në EQE Para-ekzaminimin 2018.

Regjistrimi për EQE para-ekzaminimin 2018 është hapur nga 03 prilli deri në 02 qershor 2017.

Detajet e plota janë të publikuara në faqen e internetit EPO dhe në Gazetën Zyrtare (GZ) të EPO.

Unë nuk jam i përshtatshëm të aplikoj për PMK-në, çfarë përkrahje tjetër është në dispozicion?

Nëse ju nuk keni të drejtë të aplikoni për PMK-në, ju mund të merrni mbështetje bazë në formën e materialeve të trajnimit, në qoftë se zyra juaj kombëtare për patenta kualifikohet për mbështetje të zgjeruar. Aktualisht, këto vende kanë të drejtë: Republika Çeke, Hungaria, Norvegjia, Polonia, Portugalia dhe Turqia. Ju lutemi, pyesni Zyrën Kombëtare të Patentave për një formular aplikimi dhe fletëpalosje informative.

Si, një kandidat i ardhshëm për EQE, aplikon për të marrë pjesë në PMK?

kandidatët e regjistruar për EQE duhet të plotësojnë Formularin e Aplikimit PMK, dhe të dërgojnë këtë së bashku me një letër motivimi në zyrën kombëtare për patenta (ZKP) në shtetin anëtar ku ata banojnë dhe punojnë. Për më tepër, ata duhet të ofrojë një letër nga udhëheqëi i tyre i kompanisë, duke deklaruar se ata do të mbështesin pjesëmarrjen e kandidatit në PMK, dhe se do të lejojë që ata të marrin pjesë në trajnimet e ofruara.

Aplikantët mund të ftohen për të marrë pjesë në një intervistë telefonike 5-10 minuta me një anëtar të Komitetit Profesional të Edukimit (KPE) të Institutit Europian të Patentave (IEP).

Cili është afati i fundit për aplikimet për të marrë pjesë në PMK?

Për pjesëmarrje në projektin që fillon në vitin 2017, dhe në përgatitje për EQE para-ekzaminimin 2018, aplikimet duhet të arrijnë në Zyrën Kombëtare përkatëse deri të premten, 12 maj 2017.

Aplikantët duhet të sigurohen që ata janë regjistruar me sukses për para-ekzaminimin EQE 2018. (EQE Regjistrimi & Regjistrimi: 3 prill - 2 qershor 2017).

Aplikantët do të informohen për rezultatin e aplikimit të tyre të PMK nga mesi i korrikut 2017.

Hollësi të mëtejshme mund të gjenden në dokumentin FAQ në dispozicion të Zyrës tuaj Kombëtare.06.04.2017