| | Sitemap | EN | SQ
Кои пронајдоци може да се патентираат? Патентите се доделуваат само на пронајдоци кои во себе вклучуваат некој инвентивен чекор или пристап и кои може да се применат во индустријата. Под пронајдок се подразбира предлог за практична имплементација на идеја за успешно решавање на некој технички проблем. Подлежни на патентирање се и нови видови на растенија и хибриди.

Објавено на: 06.09.2013