| | Sitemap | EN | SQ
Како се стекнува патент? Во Република Македонија која е потписник на т.н. PCT (Patent Cooperation Treaty) и на т.н. Extension to European Patent, патентот може да се стекне со: 1. Патентна апликација до Бирото за Заштита на Индустриска Сопственост (ДЗИС) на Република Македонија. 2. По пат на меѓународна патентна апликација до светската организација за заштита на индустриска сопственост (WIPO). 3. Апликација до Европската патентна Организација (EPO).

Објавено на: 06.09.2013