| | Sitemap | EN | SQ
Какви права има носителот на патент? Во зависност од типот на патентот, носителот може да ги има следниве права: ексклузивно право за употреба на патентот во производниот процес, право да пласира на пазарот производи произведени со помош на патентот, право да забрани употреба на патентот од трети лица кои не се стекнале со негово одобрение, и сл. Носителот на патентот, во интерес на друго лице, може делумно или во целост да се откаже од своите права (лиценца или продажба).

Објавено на: 06.09.2013