| | Sitemap | EN | SQWIPO – корисни информации за работата во врска со COVID – 19

Се известуваат корисниците дека Меѓународното биро на Светстката организација за интелектуална сопственост (WIPO) на своите веб страни објавува важни информации за начинот на постапување и работење на WIPO во вонредните прилики предизвикани од пандемијата COVID – 19 со потенцирање на исклучиво електронска комуникација на WIPO со подносителите на меѓународи патенти (PCT систем), трговски марки (Мадрид систем) и индустриски дизајн (Хашки систем) и поради тоа неопходно е да се внесат податоци на e-mail адреси на подносителите на такви пријави:

PCT систем https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0008.html

Хашки систем https://www.wipo.int/hague/en/news/2020/news_0009.html

Мадридски систем https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0009.html

24.04.2020