| | Sitemap | EN | SQДЗИС на Република Северна Македонија стана членка на DesignClass

На ден 30.09.2019 година, Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС) на Република Северна Македонија почна да ја користи Хармонизираната база на податоци на назнаките на приозводот (Harmonized Database of Product Indiciation - HDBPI) во DeisgnClass на Заводот за интелектуална сопственост на Европската Унија (European Union Intellectual Property Office - EUIPO).

Покрај Државниот завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија, пет други заводи одлучија да ја користат листата на термини од хармонизираната база на податоци на назнаките на производот, како Африканската регионална организација за интелектуална сопственост (ARIPO), Институтот за интелектуална сопственост на Босна и Херцеговина (IIP-BIH), Националниот центар за интелектуална сопственост на Грузија (SAKPATENTI), Државната агенција за интелектуална сопственост на Република Молдавија (AGEPI) и Заводот за интелектуална сопственост на Република Србија (IPORS).

Како резултат на стратешкиот план, овие се првите шест Заводи за интелектуалнасопственост надвор од Европската Унија (ЕУ) кои ја користат листата на термини од HDBPI, што е еден од очекуваните резултати на стратешкиот проект за проширување на алакти на EUIPO, управуван во програмата за меѓународна соработка. Овој проект има за цел да го прошири опсегот на алатки од Мрежата за интелектуална сопственост на Европската Унија (EUIPN) над Европската Унија во корист на глобалните корисници.

Со новото проширување, DesignClass сега им нуди на корисниците можност да пребаруваат и да преведат повеќе од 12.000 усогласени концепти на 27 јазици од 30 различни Заводи за интелектуална сопственост.

За повеќе информации обратете се на слeдените линкови: www.euipn.org и http://euipo.europa.eu/designclass   

02.10.2019