| | Sitemap | EN | SQДЗИС на Република Македонија стана членка на Global Brand Database и Global Design Database


Од 21 Декември, 2018 година, Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС) на Република Македонија ги направи јавно достапни своите податоци за трговски марки и индустриски дизајн во алатките за пребарување на Global Brand Database и Global Design Database.

Интегрирањето на ДЗИС е конкретен резултат од меѓународната програма за соработка помеѓу Државниот завод за индустриска соптсвеност на Република Македонија и Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO).

Ова последно проширување го зголемува бројот на заводите членки во Global Brand Database на 45 и додавање на 33.580 дополнителни трговски марки од Република Македонија, Global Brand Database сега обезбедува пристап и информации на повеќе од 37.2 милиони трговски марки вкупно.

Со последното проширување на Репблика Македонија во Global Design Database се зголемува бројот на заводите членки на 13 и додавање на 973 дополнителни индустриски дизајни од Република Македонија. Global Design Database сега обезбедува пристап и информации на повеќе од 5.3 милиони индустриски дизајни вкупно.

За да ги пребарувате трговските марки и инудстриските дизајни на ДЗИС, базите за пребуравње се достапни на селдните адреси:  Global Brand Database и Global Design Database.

 

21.12.2018