| | Sitemap | EN | SQПравилник за изменување и дополнување на Правилникот за трговска марка

Донесен e Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за трговска марка, кој е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.177/18 од 21.09.2018 година. (превземи)


Со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за трговска марка се предвидува плаќање на трошоците на постапката однапред, при поднесување на барањето, без подоцнежно повикување за плаќање во дополнително определени рокови, со што двојно се скратува времето на постапување и се подобрува ефикасноста на постапката. Трошоците се плаќаат на сметката на Заводот.
Новиот образец Об.ДЗИС ТМ-3 с составен дел на Правилникот и е достапен на веб страната на Заводот. (превземи)

27.10.2018