| | Sitemap | EN | SQДЗИС службеното гласило на Заводот ќе го објавува секој месец

И З В Е С Т У В А Њ Е

Ве известуваме дека Државниот завод за индустриска сопственост почнувајќи од 31.01.2018 година, Службеното гласило на Заводот ќе го објавува секој месец односно дванаесет пати во текот на годината и тоа последниот ден од месецот односно 31.01, 28.02, 31.03, 30.04, 31.05, 30.06, 31.07, 31.08, 30.09, 31.10, 30.11 и 31.12 2018 година.

Оваа промена во објавувањето на Службеното гласило е направена со цел за забрзувањае на постпаката за донесување на решение за признавање на правото на трговска марка.

23.01.2018