| | Sitemap | EN | MK
Punojmë së bashku në promovimin e njohurive, transferimin dhe komercializimin e të drejtave të pronësisë intelektuale Enti shtetëror për pronësi industriale në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale më 20 dhe 21 maj 2014 organizon Punëtori Regjionale me temë: Punojmë së bashku në promovimin e njohurive, transferimin dhe komercializimin e të drejtave të pronësisë intelektuale. Lokacioni: Hotel Soun Rr. Nikola Vapcarov nr.10 1000 Shkup

Fillon në: 20.05.2014

Mbaron në: 21.05.2014

Publikuar më 19.05.2014