| | Sitemap | EN | MK
Publikime

Materiale zyrtare:


1.Buletini Zyrtar i ESHPI; ’’BULETINI’’ (publikohet 4 herл në vit);
2.Raporte Vjetore;
3.Formularë;
4.Ligji për mbrojtjen e pronësisë industriale (Buletini I/94);
5.Ligji për taksa administrative;
6. Përkthime
·        Klasifikimi ndërkombëtar i mallrave dhe shërbimeve për regjistrimin e markave sipas Marrëveshjes së Nicës (edicioni i gjashtë)
·         Rregullore sipas Marrëveshjes për bashkëpunim në fushлn e patentave (PCT) (hyrë në fuqi  më 1 Janar 1994)
·        Marrëveshja e Madridit pë regjistrimin ndërkombëtar të markave
·         Rregullore (hyrë në fuqi më 1 Prill 1994)
·        Protokolli i Marrëveshjes së Madridit për regjistrim ndërkombëtar të markave
·        Marrëveshja e Hagës për aplikim ndërkombëtar të mostrave dhe modeleve (dokumenti i Hagës prej 28 Nëntor 1960)
·        Akti plotësues nga Stokholmi prej 14 Korrik 1967 (i ndryshuar dhe i plotësuar më 28 Shtator 1979)
·        Rregullore e sjellur sipas Marrëveshjes së Hagës për aplikim ndërkombëtar të mostrave dhe modeleve (1 Prill 1994)
7.Udhëzime si të mbrohet patenta, marka, modelet dhe mostrat.

Studime:
·        Studime të të dhënave nga anketat në terren të 571 ndërmarrje në Republikën e Maqedonisë në lidhje me aktivitetet e projektit për formimin e Qendrës për mbikqyrje teknologjike në Shkup.
·        Mbikqyrje teknologjike Udhëzues të praktikës së mirë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
·        Transformimi i Entit për mbrojtjen e pronësisë industriale në Ent për mbrojtjen e pronësisë intelektuale (shkurt, 2000)

Simpoziume dhe seminare (vendore dhe ndërkombëtare) :
·        Mbrojtja e treguesve gjeografikë të produkteve me emërtime të origjinës të produkteve si e drejtë e pronësisë industriale (Shkup, Mars 1995);
·        Pronësia industriale – nxitje për zhvillimin ekonomik të Republikës së Maqedonisë (këshillime në Ohër, 1995-96);
·        Mbrojtja e pronësisë industriale në vendet e  Evropës qendrore dhe juglindore (Simpoziumi Ndërkombëtar në Ohër,  shtator 1995);
·         Pronësia industriale në teori dhe praktikë (këshillime në Ohër, 2000);

Librat:
·        “ Prodhimi jomaterial dhe zhvillimi ekonomik“ (m-r Hristo Arsov)
·        “Mbrojtja e topografive të qarqeve të integruar“
·        “Shpikësit maqedonas“
·        " Negocimi i marrëveshjeve për licensimin e teknologjisë"
·        ’’Sekret e pronësisë intelektuale’’
 Shkëmbim Vlerash - Negocimi i Marrëveshjeve për liçensimin e teknologjisë
5 korrik 2011
Marrëveshja e Lisbonës
4 korrik 2011
Sekretet e pronësisë intelektuale
3 korrik 2011

Publikuar më 23.02.2012