| | Sitemap | EN | SQ
Комисија за стручен испит

Членови на Испитната комисија за полагање стручен испит за застапници за заштита на правата од индустриска сопственост се именуваат
-  м-р  Сафет  Емрули,  директор  на  ДЗИС,  претседател  на Комисијата, за областа – право на индустриска сопственост;
-  Симчо  Симјановски,  раководител  на  сектор  во  ДЗИС,  член,  за областа  –  трговски марки, индустриски дизајн , ознака на потекло на произовдот и географска ознака;
-  Ирена  Јакимовска,  раководител  на  сектор  во  ДЗИС,  член,  за областа - патент и топографија на интегрални кола;-  д-р  Борче  Давитковски,  професор  на  Правниот  факултет
„Јустинијан  Први„  во  Скопје,  член,  за  областа  –  управна  постапка, управен спор и кривичен законик;
-  м-р Агим Нухиу, асистент на Правен факултет  –  Тетово, член, за областа – облигациони односи и мерки на обезбедување;
За заменици на Испитната комисија за полагање стручен  испит за застапници  за  заштита  на  правата  од  индустриска  сопственост  се именуваат:
-  Мите Костов, заменик директор на ДЗИС, за областа  –  право на индустриска сопственост;
-  Биљана Лекиќ, помошник раководител на сектор во ДЗИС, член, за областа  –  трговски марки, индустриски дизајн, ознака на потекло на произовдоот и географска ознака;
-  Али Асани, државен советник во ДЗИС, заменик член за областа
- патент и топографија на интегрални кола;
-  Елизабета  Симоновска,  помошник,  раководител  на  сектор  во ДЗИС, заменик член, за областа  –  управна постапка, управен спор и кривичен законик;
-  Сандра Бузлиева,  помошник  раководител, СЕП, заменик член за областа – облигациони односи и мерки на обезбедување;
За секретар на Испитната комисија за полагање стручен испит за застапници за заштита на правата од индустриската сопственост се именува:
- Беса Кадриу, помлад соработник.

Објавено на 15.11.2010