ss
3 Декември - Регионален семинар: Информации за патенти и бази на податоци Опис: Државниот завод за индустриска сопственост во соработка со Светската организација за интелектуална сопственост на 3 Декември 2019 година одржува Регионален семинар на тема: Информации за патенти и бази на податоци. Освен гостите од националните заводи на Албанија, Србија, Црна Гора и Бугарија, ќе учествуваат и голем број на застапници на правата од индустриска сопственост, пронајдувачи како и претставници од државната управа. Локација: Хотел Stone Bridge ул. Кеј Димитар Влахов број 1 Скопје

Почнува на: 03.12.2019

Завршува на: 03.12.2019

Објавено на 11.02.2020