| | Sitemap | EN | MK
Organogrami dhe kontaktet
Drejtor Blerim Idrizi blerim.idrizi@ippo.gov.mk
Zavendës drejtor Lundrim Paçuku lundrim.pacuku@ippo.gov.mk
Këshilltar shtetëror për pronësi inustriale Ali Asani alia@ippo.gov.mk
Sektori për Marka tregtare, dizajn industrial
dhe treguesit gjeografik
Udhëheqës sektori Dalila Jarmova
Ndihmës udhëheqës i njësisë për marka tregtare, dizajn industrial dhe treguesit gjografik Elizabeta Simonovska betis@ippo.gov.mk
Sektori për Patenta
Udhëheqës i njësisë për observim teknologjik dhe promocion Irena Daneva irenad@ippo.gov.mk
Sektori për punë të përgjitshme
Udhëheqës sektori
Ndihmës udhëheqës i sektorit të përgjithshëm Natasha Zdravkovska natasaz@ippo.gov.mk
Udhëhqës i njësisë për publikime dhe informatikë
Udhëheqës i njësisë për pranim dhe përpunim të dokumentacionit Ardian Beluli abeluli@ippo.gov.mk
Sektori për çështje europjane
Udhëheqës i sektorit për çështje europjane, bashkëpunim ndërkombëtar dhe punë juridike