| | Sitemap | EN | SQ
Годишен план за јавни набавки во 2021 година на Државниот завод за индустриска сопственост
Бр. Предмет на договорот за јавна набавка Очекуван почеток на постапката (месец) Проценета вредност на договорот без ДДВ во денари Вид на постапката
 I. Договори за јавни набавки на стоки   
1 Набавка на канцелариски материјали Февруари 2021  600,000.00      Набавки од мала вредност
2 Изнајмување на принтери Февруари 2021  500,000.00 Набавки од мала вредност  
3 Печатени материјали од доменот на индустриската сопственост Февруари 2021  1,000,000.00 Поедноставена отворена постапка  
4 Набавка на компјутери, скенери и компјутерска опрема Февруари 2021  300,000.00 Набавки од мала вредност  
5 Набавка на тонери Февруари 2021 300,000.00 Набавки од мала вредност
6 Набавка на горива за службени коли Февруари 2021 300,000.00 Набавки од мала вредност
 II. Договори за јавни набавки на услуги   
7  Услуги од Агенција за привремени вработувања за 2022 година Декември 2021  2,240,000.00 Поедноставена отворена постапка  
8 Интернет конекција на ДЗИС Февруари 2021 300,000.00 Набавки од мала вредност
9  Организирање на две семинари Февруари 2021 500,000.00   Набавки од мала вредност
10  Договор за јавна набавка на услуги за односи со јавност Февруари 2021 600,000.00   Набавки од мала вредност
11  Набавка на угостителски, хотелски услуги и конференциска опрема за одбележување на 26-ти април и Патент нa годината 2020 Февруари 2021 300,000.00   Други огласи
12  Кампања за јавна свест за интелектуална сопственост Февруари 2021  2,000,000.00  Поедноставена отворена постапка
13  Доделување на договор за јавна набавка на услуги за скенирање на патенти Февруари 2021  1,000,000.00  Поедноставена отворена постапка
14  Договор за одржување на информатичкиот систем Февруари 2021  900,000.00  Постапка со преговарање без објавување на оглас
15  Систематски преглед на вработените Септември 2021  100,000.00  Други огласи
16  Набавка на лиценца за мрежна заштита од компјутерски напади за UTM уред Јули 2021  300,000.00  Набавки од мала вредност
17  Набавка на услуги за надзор за реконструкција на деловни простории Јули 2021  300,000.00  Набавки од мала вредност
 III. Договори на јавни набавки на работи   
18  Реконструирање на деловни простории Март 2021  15,000,000.00  Поедноставена отворена постапка
Објавено на: 09.07.2021