| | Sitemap | EN | SQ
Годишен план за јавни набавки во 2018 година на Државниот завод за индустриска сопственост
Годишен план за јавни набавки во 2018 година на Државниот завод за индустриска сопственост
 
Бр. Предмет на договорот за јавна набавка Шифра според ОПЈН Очекуван почеток на постапката (месец) Проценета вредност на договорот без ДДВ во денари Вид на постапката
1 2 3 4 5 6
  I. Договори за јавни набавки на стоки        
1 Набавка на канцелариски материјал   Jaнуари 2018 600,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 20 000 евра
2 Набавка на горива за службени коли   Jaнуари 2018 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
3 Изнајмување на принтери   Jaнуари 2018 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
4 Печатени материјали, печатење на извештајот на ДЗИС за 2017 година, пропаганден материјал по повот 25 годишнината на основањето на ДЗИС и други материјали од доменот на индустриската сопственост (печатење на книги, исправи за ТМ, Патенти и индустриски дизајн)   Jaнуари 2018 900,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 20 000 евра
5 Набавка на компјутери, скенери и компјутерска опрема   Jaнуари 2018 500,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 20 000 евра
  II. Договори за јавни набавки на услуги        
6 Доделување на договор за јавна набавка на услуги од авторска агенција   Jaнуари 2018 300,000.00 Доделување на договор со објавување на оглас
7 Интернет конекција на ДЗИС   Jaнуари 2018 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
8 Сервисирање на службените автомобили   Jaнуари 2018 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
9 Јавна набавка за избор на фирма за водење на постапка за сертификација на ИСО стандардот 9001-2008 во ДЗИС   Jaнуари 2018 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
10 Договор за одржување на веб страната, алатките за пребарување на патенти, трговски марки и индустриски дизајн и системите за размена на податоци со ЕУИПО и ЕПО   Jaнуари 2018 600,000.00 Постапка со преговарање без објавување на оглас
11 Набавка на угостителски, хотелски услуги и конференциска опрема за одбележување на 26-ти април и Патент нa годината 2017   Jaнуари 2018 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
12 Доделување на договор за јавна набавка на услуги за букмаркирање на патенти   Jaнуари 2018 1,000,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 20 000 евра
13 Договор за одржување на информатичкиот систем   Jaнуари 2018 900,000.00 Постапка со преговарање без објавување на оглас
14 Договор за обработка на систем за размена на податоци со СОИС(WIPO) за Глобал Бренд (Global Brand) и надградба на постоечките системите за размена на податоци со СОИС(WIPO).   Jaнуари 2018 1,000,000.00 Постапка со преговарање без објавување на оглас
15 Одбележување на 25-ет годишнината на основањето на Заводот   Август 2018 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
  III. Договори на јавни набавки на работи        
Директор Д - р Сафет Емрули
Објавено на: 01.03.2018