| | Sitemap | EN | SQ
Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Државниот завод за индустриска сопственост
 

Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Државниот завод за индустриска сопственост

 

 

 

 

 

 

Бр.

Предмет на договорот за јавна набавка

Шифра според ОПЈН

Очекуван почеток на постапката (месец)

Проценета вредност на договорот без ДДВ во денари

Вид на постапката

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

Набавка на тонери за печатачи

 

Jaнуари 2016

300,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5000 евра

2

Набавка на канцелариски материјал

 

Jaнуари 2016

300,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5000 евра

3

Набавка на горива за службени коли

 

Jaнуари 2016

300,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5000 евра

4

Печатење на извештајот на ДЗИС за 2015 година и други материјали од доменот на индустриската сопственост (печатење на книги, исправи за ТМ, Патенти и индустриски дизајн)и рекламни материали

 

Март 2016

600,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 20000 евра

5

Набавка на принтери

 

Март 2016

500,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5000 евра

6

Набавка на лиценци на оперативeн систем “WINDOWS 10”

 

Mart 2016

120,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5000 евра

7

Набавка на софтвер за електронска библиотека

 

Mart 2016

300,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5000 евра

 

 

 

 

 

 

8

Доделување на договор за јавна набавка на услуги за букмаркирање на патенти

 

Jaнуари 2016

 

Доделување на договор со објавување на оглас

9

Доделување на договор за јавна набавка на услуги од авторска агенција

 

Jaнуари 2016

 

Доделување на договор со објавување на оглас

10

Интернет конекција на ДЗИС

 

Jaнуари 2016

300,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5000 евра

11

Сервисирање на компјутерска опрема

 

Jaнуари 2016

300,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5000 евра

12

Сервисирање на службените автомобили

 

Jaнуари 2016

300,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5000 евра

13

Советодавни услуги и стручна помош за зголемување на вештините и капацитетот на вработените на ДЗИС

 

Jaнуари 2016

300,000.00

Доделување на договор со објавување на оглас

14

Јавна набавка за избор на фирма за водење на постапка за сертификација на ИСО стандардот  9001-2008 во ДЗИС

 

Jaнуари 2016

300,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5000 евра

15

Договор за одржување на веб страната и апликацијата за пребарување на патенти, трговски марки и индустриски дизајн за потребите на ДЗИС

 

Jaнуари 2016

600,000.00

Постапка со преговарање без објавување на оглас

16

Набавка на угостителски, хотелски услуги и конференциска опрема за одбележување на 26-ти април и Патент не годината 2014

 

Март 2016

300,000.00

Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5000 евра

17

Договор за одржување на информатичкиот систем

 

Април 2016

900,000.00

Постапка со преговарање без објавување на оглас

 

 

 

 

 

 

Објавено на: 22.01.2016