| | Sitemap | EN | SQ
Листа на информации од јавен карактер кои ги поседува и со кои располага ДЗИС

Листа на информации од јавен карактер кои ги поседува и со кои располага ДЗИС:

I. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО

Закон за административни такси - точка 9
Закон за заштита на топографија
Закон за измени и дополнувања на ЗИС
Закон за индустриска сопственост - пречистен текст
Закон за царински мерки
Правилник за индустриски дизајн
Правилник за ознака на потекло на производ и географска ознака
Правилник за патент
Правилник за стручниот испит на застапниците
Правилник за топографија на интегрални кола
Превилник за трговска марка
СПЦ - медицински производи
СПЦ - растенија
Тарифа на Државниот завод за индустриска сопственост

II. ЕУ РЕГУЛАТИВИ И ДИРЕКТИВИ

Регулативата бр. 3288/94 на Советот (ЕЗ) од 22 декември 1994
Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 1107/96 од 12 јуни 1996 година

Регулатива (ЕЕЗ) на Советот бр. 1768/92 од 18 јуни 1992 година
Регулатива бр. 1610/96 на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) од 23 јули 1996 година
Директива 87/54/ЕЕЗ на Советот од 16 Декември 1986
ПРОПИС БР. 3295/1994 НА СОВЕТОТ од 22 декември 1994 година
Директива 98/71/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 13 октомври 1998 година
Прва Директива 89/104/ЕЕЗ на Советот од 21 Декември 1988
Директива 98/44/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 6 јули 1998 година
ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕЗ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ
Регулатива (ЕЗ) бр. 2868/95 на Комисијата од 13 декември 1995 година
Регулатива бр. 40/94 на Советот (ЕЗ) од 20 декември 1993 за заштитен жиг на Заедницата

III. ЛИСТА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И КОНВЕНЦИИ КОН КОИ ПРИСТАПИЛА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со Декларација доставена до Светската организација за интелектуална сопственост на 23.07.1993 година, РМ како правен сукцесор на поранешна
СФРЈ ги прифати:
- Конвенција за основање на Светската организација за интелектуална сопственост (“Службен лист на СФРЈ МД” 31/72)
- Уредба за ратификација на Париската конвенција за заштита на индустриската сопственост (“Службен весник на РМ” 5/74)
- Уредба за ратификација на Мадридскиот аранжман за меѓународното регистрирање на жиговите (“Службен весник на РМ” бр.2/74)
- Уредба за ратификација на Ничанскиот аранжман за меѓународна класификација на производите и услугите заради регистрирање на жиговите
(“Службен весник на РМ” бр.51/74)
- Уредба за ратификација на Локарнскиот аранжман за установување меѓународна класификација за индустриски мостри и модели (“Службен весник на РМ” бр.51/74)
2. Одлука за пристапување на Република Македонија кон Постојниот комитет за информирање за индустриската сопственост на Светската организација за интелектуална сопственост (“Службен весник на РМ” бр.17/94)
3. Одлука за пристапување на Република Македонија кон Договорот за соработка во областа на патентите (“Службен весник на РМ” бр.58/94). 4. Закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на патентите (“Службен весник на РМ” бр. 19/95) oд 6 април 1995, стапил на сила 14 април 1995 година. 5. Одлука за пристапување на република Македонија кон Постојниот комитет за развој на соработката во индустриската сопственост на Светската организација за интелектуална сопственост (“Службен весник на РМ” бр.15/96) 6. Закон за ратификација на Хашкиот договор за меѓународно пријавување на мостри и модели-Хашки акт и Дополнителниот акт од Стокхолм (“Службен весник на РМ” бр.71/96) од 30 декември 1996 година, стапил во сила 7 јануари 1997 година.
7. Одлука за склучување Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Европската патентна организација за соработка во областа на патентите (“Службен весник на РМ” бр.20/97)
8. Закон за ратификација на Европската конвенција што се однесува на формалните барања за пријава на патент (“Службен весник на РМ” 28/97) од 20 јуни 1997 година, стапил на сила 28 јуни 1997 година.
9. Закон за ратификација на Конвенцијата за изедначување на некои елементи од правото на патент за пронајдок (“Службен весник на РМ” бр.34/97) од 18 јули 1997 година, стапил во сила 26 јули 1997 година.
10. Закон за ратификација на Договорот за соработка на полето на патентите (Договор за соработка) (“Службен весник на РМ” бр.49/97) од 30 септември 1997 година, стапил во сила од 1 ноември 1997 година.
11. Одлука за склучување договор за основање на Центарот за технолошко набљудување во РМ меѓу Владата на РМ, Министерството за надворешни работи на Луксембург, Министерството за стопанство на Луксембург и Европскиот патентен завод (“Службен весник на РМ” бр.28/99)
12. Закон за ратификација на Протоколот на Мадридскиот договор за меѓународна регистрација на жиговите (“Службен весник на РМ” бр.12/02) од 16 февруари 2002 година, стапил на сила 24 февруари 2002 година.
13. Закон за ратификација на Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирањето на микроорганизми за потребите на постапката за патентирање, со Правилник (“Службен весник на РМ” 13/02) од 18 февруари 2002 година, стапил на сила 26 февруари 2002 година.
14. Закон за ратификација на Стразбуршкиот Договор за меѓународна класификација на патентите (“Службен весник на РМ” бр.12/02) од 16 февруари 2002 година, стапил на сила 24 февруари 2002 година.
15. Договор за трговските аспекти на правата од интелектуалната сопственост.
16. Закон за ратификација на Женевски Акт на Хашкиот договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајн-Женевски Акт (“Службен весник на РМ” бр.33/05)

IV. ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
V. СЛУЖБЕНИ МАТЕРИЈАЛИ:
  1. Службено гласило на ДЗИС, "ГЛАСНИК" (излегува 4 пати годишно);
  2. Годишни извештаи;
  3. Обрасци;
  4. Закон за заштита на индустриска сопственост (Гласник I/94);
  5. Закон за административни такси;
  6. Преводи

• Меѓународна класификација на производи и услуги за регистрирање на жиговите според Договорот од Ница (шесто издание).
• Правилник според договорот за соработка во областа на патентите (PCT) (на сила од 1 јануари 1994).
• Мадридски договор за меѓународно регистрирање на жиговите.
• Правилник (на сила од 1 април 1994).
• Протокол на Мадридскиот договор за меѓународна регистрација на жиговите (Мадрид 27 јуни 1989).
• Хашки договор за меѓународно пријавување на мостри и модели (Хашки документ од 28 ноември 1960).
• Дополнителен акт од Стокхолм од 14 јули 1967 (изменет и дополнет на 28 септември 1979).
• Правилник донесен според Хашкиот договор за меѓународно пријавување на мостри и модели (1 април 1994).

VI. БАЗИ НА ПОДАТОЦИ НА ЗАВОДОТ ЗА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

 


Превземи

Објавено на: 01.06.2011