| | Sitemap | EN | SQ
Веб страни и бази на податоци
ПАТЕНТИ

Бази на податоци на ДЗИС (патенти) - пребарувај патенти во Република Македонија
Espacenet - Европска мрежа за бази на податоци за патенти


ТРГВОВСКИ МАРКИ

Бази на податоци на ДЗИС (трговски марки) - пребарувај трговски марки во Република Македонија
Бази на податоци за Трговски марки - портал кој сорджи бази на податоци (веб страна на WIPO)
Meѓународни Трговски марки - Мадридски систем за Меѓународна Регистрација на Трговски марки (веб страна на WIPO)
CTM-online - Пребарувај Трговски марки во базата на податоци на OHIM
AvantIQ - Пребарува Трговски марки во глобално ниво
Compu-Mark - Услува за пребарување и мониторирање на трговски марки

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Бази на податоци на ДЗИС (индустриски дизајн) - пребарувај индустриски дизајн во Република Македонија

ЖЕНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Жени и Интелектуална сопственост - информација за правата на интелектуалната сопственост и активностите на WIPO со посебен интерес за жените.

WIPO СТАНДАРДИ

Листа на WIPO стандарди, препораки и упатства - стандарди за патенти, трговски марки и индустриски дизајн.

ДРУГИ

TransAtlantic IPR Portal - Соединетите држави на Америка и Европска Унија споделуват иста намера за помагање на малиот и средниот бизнис, за заштита на нивните интелектуални права на меѓународните тржишта ширум светот. Овој портал го прави полесно наоѓањето на потребните податоци во врска со интелектуалната сопственост за бизнис класата.

IPRsonline.org - портал за правата не интелектуална сопственост
EPN - European Patent Network Co-operation


 

Објавено на 04.09.2013