| | Sitemap | EN | SQ
Организација и контакти
Директор М-р Горан Герасимовски goran.gerasimovski@ippo.gov.mk
Заменик директор Блерим Идризи blerim.idrizi@ippo.gov.mk
Државен советник за индустриска сопственост Али Асани alia@ippo.gov.mk тел. 02/3103-608
Одделение за управување со човечки ресурси
Помлад соработник за извршување кадровски работи и работи во врска со човечките ресурси Цвета Јакимовска cveta.jakimoska@ippo.gov.mk тел. 02/3103-604
Одделение за внатрешна ревизија
Раководител на одделение за внатрешна ревизија Билѓи Раими bilgi.raimi@ippo.gov.mk тел. 02/3103-617
Одделение за финансиски прашања
Помлад соработник за сметководство Зуфер Османи zufer.osmani@ippo.gov.mk тел. 02/3103-610
Сектор за патенти, технолошко набљудување и билатерална соработка со Европскиот патентен завод (ЕПО)
Помошник раководител на сектор за патенти, технолошко набљудување и билатерална соработка со Европскиот патентен завод (ЕПО) Биљана Лекиќ biljanal@ippo.gov.mk тел. 02/3103-634
Одделение за патенти
Раководител на одделение за патенти Јетмир Шабани jetmir@ippo.gov.mk тел. 02/3103-611
Советник за испитување на домашни патенти Соња Змејкоска sonja.zmejkoska@ippo.gov.mk тел. 02/3103-609
Помлад соработник за заштита на домашни патенти Елвира Бељули elvira.beluli@ippo.gov.mk тел. 02/3103-609
Помлад соработник за заштита на меѓународни патенти Исмаиљ Јашари ismail.jashari@ippo.gov.mk@ippo.gov.mk тел. 02/3103-609
Одделение за технолошко набљудување и билатерална соработка со ЕПО
Раководител на оделение за технолошко набљудување и билатерална соработка со ЕПО Ирена Данева irenad@ippo.gov.mk тел. 02/3103-609
Соработник за промоција на индустриската сопственост Дардан Сулејмани dardan.sulejmani@ippo.gov.mk тел. 02/3103-633
Самостоен референт за подготовка на патентни списи Рамуш Сула тел. 02/3103-616
Сектор за трговски марки, индустриски дизајн и географски називи и билатерална соработка со Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) и Заводот за хармонизација на внатрешан пазар (OHIM)
Раководител на сектор за трговски марки, индустриски дизајн и географски називи и билатерална соработка со Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) и Заводот за хармонизација на внатрешан пазар (OHIM) Симчо Симјановски simcos@ippo.gov.mk тел. 02/3103-630
Помошник раководител на сектор за трговски марки, индустриски дизајн и географски називи и билатерална соработка со Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) и Заводот за Интелектуална Сопственост на Европска Унија (EUIPO) Елизабета Симоновска elizabeta.simonovska@ippo.gov.mk тел. 02/3103-607
Одделение за трговски марки и билатерална соработка со Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) и Заводот за Интелектуална Сопственост на Европска Унија (EUIPO)
Раководител на оделение за трговски марки и билатерална соработка со Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) и Заводот за Интелектуална Сопственост на Европска Унија (EUIPO) Далила Јармова dalilaj@ippo.gov.mk тел. 02/3103-614
Советник за домашни трговски марки Маргарита Мирческа – Десовска margaritam@ippo.gov.mk тел. 02/3103-613
Советник за меѓународни трговски марки Сашка Лазаревска saska.lazarevska@ippo.gov.mk тел. 02/3103-613
Виш соработник за постапување по промени и продолжување на важноста на трговската марка Љуљзиме Демири ljuljzime.ibraimi@ippo.gov.mk тел. 02/3103-636
Помлад соработник за заштита на домашни трговски марки Златко Пижевски zlatko.pizevski@ippo.gov.mk тел. 02/3103-636
Самостоен референт за изготвување на извештаи, потврди и изводи за трговски марки Дијана Јаневска dijana.janevska@ippo.gov.mk тел. 02/3103-618
Одделение за индустриски дизајн и географски називи и билатерална соработка со Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) и Заводот за Интелектуална Сопственост на Европска Унија (EUIPO)
Раководител на одделение за индустриски дизајн и географски назаив со Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) и Заводот за Интелектуална Сопственост на Европска Унија (EUIPO) Слободанка Трајковска slobodankat@ippo.gov.mk тел. 02/3103-606
Советник за заштита на индустриски дизајн Филип Вучен fillip.vucen@ippo.gov.mk тел. 02/3103-604
Помлад соработник за изготвување на извештаи, потврди и изводи за индустриски дизајн Дефриме Амати Беќирова amati.defrime@ippo.gov.mk тел. 02/3103-618
Сектор за општи работи
Помошник раководител на сектор за општи работи Наташа Здравковска Natasa.Zdravkovska@ippo.gov.mk тел. 02/3103-605
Самостоен референт – технички секретар на директорот Слаџана Митрикеска sladjana.mitrikeska@ippo.gov.mk тел. 02/3103-601
Самостоен референт за упатување на граѓани/странки Лилјана Марковска тел. 02/3103-600
Виш референт – економ Фадил Хамиди тел. 02/3103-617
Одделение за прием и обработка на документација
Раководител на одделение за прием и обработка на документацијата Ардиан Белули ardijan.beluli@ippo.gov.mk тел. 02/3103-617
Соработник за обработка на документи за трговски марки, индустриски дизајн и географски називи Горан Ангелковски goran.angelkovski@ippo.gov.mk тел. 02/3103-612
Самостоен референт за прием и обработка на документи за трговски марки, индустриски дизајн и географски називи Маја Ценевска тел. 02/3103-612
Соработник за обработка на документи за трговски марки, индустриски дизајн и географски називи Даница Ивановска тел. 02/3103-612
Помлад референт – архивар Есмихан Сали esmihan.sali@ippo.gov.mk тел. 02/3103-620
Одделение за издавачки работи и информатика
Помлад соработник- систем инженер Арјетон Узаири arjeton.uzairi@ippo.gov.mk тел. 02/3103-603
Самостоен референт – библиотекар Гордана Стојановска тел. 02/3103-617
- Самостоен референт- компјутерски оператор на изданијата Јусуф Нуредини тел. 02/3103-610


Лице за посредување со информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Наташа Здравковска Коловска

Телефон: +389(0)2 3103-605

e-mail:Natasa.Zdravkovska@ippo.gov.mk


Номинирани лица за комуникација со граѓани

Согласно Заклучокот на Владата на Република Македонија, донесен на Сто деведесет и втората седница на Владата на Република Македонија одржана на 18.03.2014 година, од Државниот завод за индустриска сопственост, номинирани лица за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош, се следните:

- Љуљзиме Ибраими, “Виш соработник за постапување по промени и продолжувања на важноста на трговската марка” во “Одделението за трговски марки” во “Секторот за трговски марки, индустриски дизајн и географски називи” тел. 02/3103-636, и

- Лилјана Марковска, “Самостоен референт за упатување на граѓани/странки” во “Одделението за општи и правни работи” во “Секторот за општи работи” во Државниот завод за индустриска сопственост, тел. 02/3103-600.