| | Sitemap | EN | SQ
Организација и контакти s
Директор Блерим Идризи blerim.idrizi@ippo.gov.mk 02/3103-601
Заменик директор Љундрим Пачуку lundrim.pacuku@ippo.gov.mk 02/3103-601
Државен советник за индустриска сопственост Али Асани alia@ippo.gov.mk 02/3103-604
Сектор за патенти, технолошко набљудување и билатерална соработка со Европскиот патентен завод (ЕПО)
Помошник раководител на сектор Ирена Данева irenad@ippo.gov.mk 02/3103-609
Одделение за патенти
Раководител на одделение Соња Змејкоска sonja.zmejkoska@ippo.gov.mk 02/3103-609
Раководител на одделение за финансиски прашања Исмаиљ Јашари ismail.jashari@ippo.gov.mk 02/3103-609
Советник Елвира Бељули elvira.beluli@ippo.gov.mk 02/3103-609
Советник Весна Милчевска vesna.milcevska@ippo.gov.mk 02/3103-606
Одделение за технолошко набљудување и билатерална соработка со ЕПО
Соработник Дардан Сулејмани dardan.sulejmani@ippo.gov.mk 02/3103-633
Самостоен референт Рамуш Сула -- 02/3103-616
Сектор за трговски марки, индустриски дизајн и географски називи и билатерална соработка со Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) и Заводот за Интелектуална Сопственост на Европска Унија ( (EUIPO)
Раководител на сектор Далила Јармова dalilaj@ippo.gov.mk 02/3103-614
Помошник раководител на сектор Елизабета Симоновска elizabeta.simonovska@ippo.gov.mk 02/3103-607
Одделение за трговски марки и билатерална соработка со Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) и Заводот за Интелектуална Сопственост на Европска Унија (EUIPO)
Советник Маргарита Мирческа – Десовска margaritam@ippo.gov.mk 02/3103-613
Советник Сашка Лазаревска saska.lazarevska@ippo.gov.mk 02/3103-613
Советник Златко Пижевски zlatko.pizevski@ippo.gov.mk 02/3103-636
Советник Љуљзиме Демири ljuljzime.ibraimi@ippo.gov.mk 02/3103-636
Самостоен референт Дијана Јаневска dijana.janevska@ippo.gov.mk 02/3103-618
Одделение за индустриски дизајн и географски називи и билатерална соработка со Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) и Заводот за Интелектуална Сопственост на Европска Унија (EUIPO)
Раководител на одделение Славица Спировска-Ѓорѓиевска Slavica.gjorgjievska@ippo.gov.mk 02/3103-604
Советник Филип Вучен fillip.vucen@ippo.gov.mk 02/3103-604
Советник Цвета Јакимовска cveta.jakimoska@ippo.gov.mk 02/3103-604
Соработник Горан Ангелковски goran.angelkovski@ippo.gov.mk 02/3103-612
Советник Дефриме Амати Беќирова amati.defrime@ippo.gov.mk 02/3103-618
Сектор за општи работи
Раководител на сектор Наташа Здравковска Коловска Natasa.Zdravkovska@ippo.gov.mk 02/3103-605
Помошник раководител на сектор Ардиан Белули ardijan.beluli@ippo.gov.mk 02/3103-606
Одделение за општи и правни работи
Советник Зуфер Османи zufer.osmani@ippo.gov.mk 02/3103-610
Самостоен референт Слаџана Митрикеска sladjana.mitrikeska@ippo.gov.mk 02/3103-601
Самостоен референт Лилјана Марковска - 02/3103-600
Одделение за прием и обработка на документација
Помлад соработник Маја Ценевска maja.cenevska@ippo.gov.mk 02/3103-612
Помлад соработник Есмихан Сали esmihan.sali@ippo.gov.mk 02/3103-620
Одделение за издавачки работи и информатика
Помлад соработник -- --
Самостоен референт Гордана Стојановска - 02/3103-616
Одделение за управување со човечки ресурси


Лице за посредување со информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Наташа Здравковска Коловска

Телефон: +389(0)2 3103-605

e-mail:Natasa.Zdravkovska@ippo.gov.mk


Номинирани лица за комуникација со граѓани

Согласно Заклучокот на Владата на Република Македонија, донесен на Сто деведесет и втората седница на Владата на Република Македонија одржана на 18.03.2014 година, од Државниот завод за индустриска сопственост, номинирани лица за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош, се следните:

- Љуљзиме Ибраими, “Виш соработник за постапување по промени и продолжувања на важноста на трговската марка” во “Одделението за трговски марки” во “Секторот за трговски марки, индустриски дизајн и географски називи” тел. 02/3103-636, и

- Лилјана Марковска, “Самостоен референт за упатување на граѓани/странки” во “Одделението за општи и правни работи” во “Секторот за општи работи” во Државниот завод за индустриска сопственост, тел. 02/3103-600.