| | Sitemap | EN | MK
Si fitohet mbrojtja e një dizenjo industrial? Mbrojtja e pronësisë industriale mund të fitohet: Me paraqitjen e aplikimit për dizenjo industriale në Entin Shtetëror për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë; Me aplikim ndërkombëtar për dizenjo industriale e cila parashtrohet në bazë të Marrëveshjes së Hagës, që i përket parashtrimit të aplikimit ndërkombëtar për dizenjo industriale.

Publikuar më 18.09.2013