| | Sitemap | EN | MK
Cilat janë kërkesat formale për paraqitjen e një kërkesë për patentë? Një përshkrim i detajuar i kërkesave formale mund të gjendet në Nenin 2 të Rregullores të patenteve botuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë nr . 92/09 me datë 24/07/2009.

Publikuar më 18.09.2013