| | Sitemap | EN | MK
Filtruar sipas Treguesit gjeografik
Cilat produkte mund të fitojnë përcaktimin e origjinës?

Emërtim origjine mund të fitojnë produktet natyrore, bujqësore, industriale, zejtare si dhe produkte nga artizanalet shtëpiake. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Çfarë nënkuptohet me mbrojtjen e emërtimit të origjinës të një produkti?

Përcaktimi i origjinës së një produkti përdoret për të mbrojtur identitin gjeografik të produktit karakteristikat e të cilit kryesisht janë të lidhura me vendin gjegjësisht rajonin e prodhimit, ndërsa këto karakteristika janë fitu.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Cila është procedura për regjistrimin e emërtimit të origjinës?

Procedura për regjistrimin e emërtimit të origjinës fillon me një paraqitjen e një Kërkese me shkrim për regjistrimin e treguesit gjeografik të produktit. Procedura është e përcaktuar me: Ligjin për Pronësi Industriale (Gazeta Zyr.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Kush mund të bëhet përdorues i autorizuar i emërtimit të origjinës?

Emërtim origjine është një e drejtë kolektive dhe, si e tillë, mund ta përdorin personat fizik dhe juridik që prodhojnë një produkt për të cilin është përcaktuar emërtimi i origjinës dhe të cilët si përdorues të autorizuar të emër.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Ku duhet të depozitohet Aplikimi për regjistrimin e emërtimit të origjinës?

Në Entin Shtetëror për Pronësi Industriale (ESHPI). lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Kush mund të regjistrojë emërtim origjine?

Aplikim për regjistrim mund të paraqitet nga ana e organit shtetëror, njësia e vetëadministrimit lokal ose nga prodhuesi. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013
Sa është kohëzgjatja e së të drejtës së përdorimit të emërtimit të origjinës?

Personi i regjistruar në Regjistrin e përdoruesve të emërtimeve të origjinës, nga data e regjistrimit, ai bëhet një përdorues i autorizuar me çka i lejohet të drejtën për të përdorur emërtimin e origjinës 5 vjet nga data e regjis.. lexo më shumë...

Publikuar më 18.09.2013