| | Sitemap | EN | MK
Të gjitha publikimet
<h3 style="text-align: center;">"M&Euml;SONI NGA E KALUARA, KRIJONI ARDHMERIN&Euml;"</h3>
<p style="text-align: justify;">Q&euml;llimi kryesor i k&euml;tij publikimi &euml;sht&euml; t&euml; ofroj&euml; informata elementare, nuk &euml;sht&euml;&nbsp;synuar si z&euml;vend&euml;sim p&euml;r: k&euml;shillim profesional juridik. P&euml;rmendja e emrave t&euml; firmave&nbsp;dhe organizatave dhe ueb faqeve t&euml; tyre nuk p&euml;rputhet me miratimin e OBPI.</p>
ARTET DHE TË DREJTA E AUTORIT

"MËSONI NGA E KALUARA, KRIJONI ARDHMERINË" Qëllimi kryesor i këtij publikimi është të ofrojë informata elementare, nuk është synuar si zëve..

Publikuar më 29.01.2014 Shkarko
<h3 style="text-align: center;">"M&Euml;SONI NGA E KALUARA, KRIJONI ARDHM&Euml;RINE"</h3>
<p style="text-align: justify;">Q&euml;llimi kryesor i k&euml;tij publikimi &euml;sht&euml; t&euml; ofroj&euml; informata elementare, nuk &euml;sht&euml;&nbsp;synuar si z&euml;vend&euml;sim p&euml;r: k&euml;shillim profesional juridik. P&euml;rmendja e emrave t&euml; firmave&nbsp;dhe organizatave dhe ueb faqeve t&euml; tyre nuk p&euml;rputhet me miratimin e OBPI.</p>
SHPIKJE DHE PATENTË

"MËSONI NGA E KALUARA, KRIJONI ARDHMËRINE" Qëllimi kryesor i këtij publikimi është të ofrojë informata elementare, nuk është synuar si zëve..

Publikuar më 29.01.2014 Shkarko
<h5><strong>Materiale zyrtare:</strong></h5>
<p><br />1.Buletini Zyrtar i ESHPI; &rsquo;&rsquo;BULETINI&rsquo;&rsquo; (publikohet 4 herл n&euml; vit);<br />2.Raporte Vjetore;<br />3.Formular&euml;;<br />4.Ligji p&euml;r mbrojtjen e pron&euml;sis&euml; industriale (Buletini I/94);<br />5.Ligji p&euml;r taksa administrative;<br />6. P&euml;rkthime<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Klasifikimi nd&euml;rkomb&euml;tar i mallrave dhe sh&euml;rbimeve p&euml;r regjistrimin e markave sipas Marr&euml;veshjes s&euml; Nic&euml;s (edicioni i gjasht&euml;)<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rregullore sipas Marr&euml;veshjes p&euml;r bashk&euml;punim n&euml; fushлn e patentave (PCT) (hyr&euml; n&euml; fuqi&nbsp; m&euml; 1 Janar 1994)<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marr&euml;veshja e Madridit p&euml; regjistrimin nd&euml;rkomb&euml;tar t&euml; markave<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rregullore (hyr&euml; n&euml; fuqi m&euml; 1 Prill 1994)<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokolli i Marr&euml;veshjes s&euml; Madridit p&euml;r regjistrim nd&euml;rkomb&euml;tar t&euml; markave<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marr&euml;veshja e Hag&euml;s p&euml;r aplikim nd&euml;rkomb&euml;tar t&euml; mostrave dhe modeleve (dokumenti i Hag&euml;s prej 28 N&euml;ntor 1960)<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akti plot&euml;sues nga Stokholmi prej 14 Korrik 1967 (i ndryshuar dhe i plot&euml;suar m&euml; 28 Shtator 1979)<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rregullore e sjellur sipas Marr&euml;veshjes s&euml; Hag&euml;s p&euml;r aplikim nd&euml;rkomb&euml;tar t&euml; mostrave dhe modeleve (1 Prill 1994)<br />7.Udh&euml;zime si t&euml; mbrohet patenta, marka, modelet dhe mostrat. <br /><br />Studime:<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Studime t&euml; t&euml; dh&euml;nave nga anketat n&euml; terren t&euml; 571 nd&euml;rmarrje n&euml; Republik&euml;n e Maqedonis&euml; n&euml; lidhje me aktivitetet e projektit p&euml;r formimin e Qendr&euml;s p&euml;r mbikqyrje teknologjike n&euml; Shkup.<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mbikqyrje teknologjike Udh&euml;zues t&euml; praktik&euml;s s&euml; mir&euml; t&euml; nd&euml;rmarrjeve t&euml; vogla dhe t&euml; mesme<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Transformimi i Entit p&euml;r mbrojtjen e pron&euml;sis&euml; industriale n&euml; Ent p&euml;r mbrojtjen e pron&euml;sis&euml; intelektuale (shkurt, 2000)<br /><br />Simpoziume dhe seminare (vendore dhe nd&euml;rkomb&euml;tare) :<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mbrojtja e treguesve gjeografik&euml; t&euml; produkteve me em&euml;rtime t&euml; origjin&euml;s t&euml; produkteve si e drejt&euml; e pron&euml;sis&euml; industriale (Shkup, Mars 1995);<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pron&euml;sia industriale &ndash; nxitje p&euml;r zhvillimin ekonomik t&euml; Republik&euml;s s&euml; Maqedonis&euml; (k&euml;shillime n&euml; Oh&euml;r, 1995-96);<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mbrojtja e pron&euml;sis&euml; industriale n&euml; vendet e&nbsp; Evrop&euml;s qendrore dhe juglindore (Simpoziumi Nd&euml;rkomb&euml;tar n&euml; Oh&euml;r,&nbsp; shtator 1995);<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pron&euml;sia industriale n&euml; teori dhe praktik&euml; (k&euml;shillime n&euml; Oh&euml;r, 2000);<br /><br />Librat:<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo; Prodhimi jomaterial dhe zhvillimi ekonomik&ldquo; (m-r Hristo Arsov)<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Mbrojtja e topografive t&euml; qarqeve t&euml; integruar&ldquo;<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Shpik&euml;sit maqedonas&ldquo;<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; " Negocimi i marr&euml;veshjeve p&euml;r licensimin e teknologjis&euml;"<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &rsquo;&rsquo;Sekret e pron&euml;sis&euml; intelektuale&rsquo;&rsquo;<br />&nbsp;Shk&euml;mbim Vlerash - Negocimi i Marr&euml;veshjeve p&euml;r li&ccedil;ensimin e teknologjis&euml;<br />5 korrik 2011<br />Marr&euml;veshja e Lisbon&euml;s<br />4 korrik 2011<br />Sekretet e pron&euml;sis&euml; intelektuale<br />3 korrik 2011</p>
Publikime

Materiale zyrtare: 1.Buletini Zyrtar i ESHPI; ’’BULETINI’’ (publikohet 4 herл në vit);2.Raporte Vjetore;3.Formularë;4.Ligji për mbrojtjen e pronësisë ..

Publikuar më 23.02.2012 Shkarko