Programi vjetor 2017

I.Hyrje

Enti Shtetëror i Pronësisë Industriale është një organizatë administrative me statusin e një organi të pavarur shtetëror i cili është financuar nga të hyrat e veta, dhe në qoftë se i duhen  fondet shtesë nga buxheti i Republikës së Maqedonisë është një institucion që është përgjegjës për kryerjen e procedurave administrative për marrjen dhe mbajtjen e të drejtave të pronësisë industriale, por ka përgjegjësi më të gjera të përcaktuara me Ligjin për pronësi industriale ( "Gazeta Zyrtare" nr.21 / 2009, No.24 / 2011, 12/2014, 41/2014, 152/2015 dhe 53 / 2016).
Kompetencat e Zyrës në lidhje me fillimin e ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, monitorimin e performancës së tyre, bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare, evropiane dhe rajonale për pronësi industriale, bashkëpunimit me subjektet e tjera të përfshira në sistemin e mbrojtjes së të drejtave të pronësisë industriale, promovimin e mbrojtjes industriale dhe më shumë. Zyra e përfaqëson Republikën e Maqedonisë dhe merr pjesë në punën e organeve dhe komisioneve të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale - WIPO, Organizatës Europiane të Patentave - EPO, dhe është përfshirë gjithashtu në bashkëpunimin ndërkombëtar në kuadër të Bashkimit Evropian - BE-së, Organizatës Botërore të Tregtisë - OBT dhe marrëveshjet dypalëshe të tregtisë së lirë.
Me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonis, Zyra u emërua që të udhëheq, grupin e punës të Kreut 3.7. "E Drejta e Pronësis Intelektuale" në përgatitjen e Programit Kombëtar për realizimin e së drejtës ne UE dhe përgatitjen e pozicioneve negociuese dhe institucioni bartës për në vijim: të drejtat e pronësisë industrial dhe 3.7.3.-Zbatimit.


Enti Shtetëror i Pronësisë Industriale është një institucion që koordinon procesin e forcimit të gjithë sistemin e zhvillimit dhe mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale dhe sistemin e zbatimit të mbrojtjes së të drejtave të pronësisë industriale.
Enti Shtetëror i Pronësisë Industriale ballafaqohet me obligimet që dalin nga Ligji për pronësinë industriale, dhe mbi të gjitha detyrimet e proceseve euro-integruese, anëtarësimi në Organizatën e Pronësisë Botërore Intelektuale, Organizatës Botërore të Tregtisë dhe pjesëmarrjen në punën e Organizatës Europiane të Patentave, të ndërmarrë aktivitete të duhura për t'iu përgjigjur detyrave në fushën e harmonizimit të legjislacionit, miratimi i marrëveshjeve dhe konventave ndërkombëtare, forcimin e bashkëpunimit bilateral, pjesëmarrjen në trupat punuese të organizatave, përveç  organizatës botërore të tregtisë, si dhe aktivitetet për promovimin dhe nxitjen e pronësisë industriale.
Të gjitha aktivitetet që do të ndërmerren gjatë vitit 2017 do të drejtohen drejt përmbushjeve:


Misioni i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale është që të sigurojë mbrojtjen efikase dhe efektiv të të drejtave të pronësisë industriale dhe për të rritur nivelin e mbrojtjes në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare, dhe në mënyrë aktive të kontribuojë në krijimin e të gjithë sistemit të mbrojtjes dhe zbatimit të mbrojtjes të drejtat e pronësisë industriale. Pra, sistemi i ndërtuar do të jetë një kusht për integrimin e plotë në strukturat europiane dhe një mjet i fuqishëm për zhvillimin ekonomik, kulturor dhe social të vendit. Për të realizuar misionin e saj, Enti do të sigurojë koordinim, të vazhdueshëm dhe efikas të kuadrit ligjor dhe ngritjen e kapaciteteve kadrovike, do të jetë një anëtar aktiv në ndërtimin e pozicionin e shtetit në institucionet ndërkombëtare.
dhe


Vizioni i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale është që të sigurojë një sistem të mbrojtjes në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe është një mjet i fuqishëm për nxitjen e aktiviteteve të mendjes krijuese për të zhvilluar ekonominë, për të mbrojtur pronësinë industriale, edhe at në mënyrë të barabartë mbron konsumatorët dhe autorët .

 ***


Shkarko

Publikuar më 20.01.2017