| | Sitemap | EN | MK
Aktivitetet e Trupit bashkërendues për Pronësi Intelektuale për periudhën shtator-nëntor 2011.

Trupi koordinues për përonësi intelektuale, gjatë periudhës shtatorë-nëntor të vititt 2011, zbatoi gjashtë aksione koordinuese ne 45 persona juridik dhe 4 persona fizik. Në këto aksione të marura ishin gjithësej 213 lëndë me të cilët është cënuar të drejtat e autorit dhe të drejtat e ngjajshme (8 kompjutor të cilët shfrytëzojne softver të pa licencuar, 32 resivera dhe 173 CD-ja dhe DVD-ja) dhe 332 lëndë me të cilët është cënuar të drejtat e pronësisë industriale (292 palë syza, 17 copë tekstili, 17 canta, 3 kuleta dhe 3 komplete qafore dhe vath). Nga ana e Ministrisë së punëve të brendëshme do të paraqitet 9 padi penale. Inspektorati shtetërorë I tregut do të paraqesë 5 kërkesa për zbatimin e dënimit për kundervajtje. Drejtorija për të hyra publike ka lëshuar 16 fletë pagesa për pagesën e gjobës në vlerë prëj nga 1000 euro në kundërvler denarësh për persona juridik dhe 500 euro në kundërvlerë denarësh për personin përgjegjës tek personi juridik. Ministria e kulturës morri 2 vendime me urdhër për heqjen e mangësive të procesverbaleve në afat kohor prej 30 ditësh. Aksionet koordinuese janë zbatuar në Ohër, Kumanovë, Strumicë dhe tre të tjerë në Shkup.

Qyteti Subjekti Lëndë të marrura Kupona të lëshuar për pagesën e gjobës nga ana e DHP
Padi të paraqitura
  Persona fizik Persona juridik E drejta e autorit dhe e drejta e ngjajshme Të drejta të pronësisë industriale   Padi për kundërvajtje Padi penale
Shkup
1
4
173
       
Shkup  
7
3
 
5
 
3
Îhër
3
7
6
292
6
3
2
Kumanovë  
14
   
3
   
Strumic  
10
31
     
4
Shkup      
40
2
2
 
               
Totali:
4
45
213
332
16
5
9


15.12.2011