| | Sitemap | EN | MK
Aktiviteti i Trupit koordinues për pronësi industriale për periudhën dhjetor 2011-shkurt 2012

Trupi koordinues për pronësi industriale gjatë periudhës dhjetor 2011-shkurt 2012 ndërmori katër aksione të koordinuara ndaj 28 personave juridik. Në këto aksione janë sekuestruar gjithsej 83 sende me të cilat janë shkelur të drejtat e autorit dhe të drejtat e ngjajshme (11 kompjuterë të cilët shfrytëzojnë softuer të pa licencuar, 72 resiverë), 226 copë tekstili dhe 320 metër kornizë. Nga ana e Ministrisë për punë të brendshme do të paraqiten 10 padi penale. Inspektorati shtetëror i tregut do të paraqesë 5 kërkesa për inicimin e procedurës për kundërvajtje dhe 1 urdhërpagesë për pagimin e gjobës. Drejtoria për të hyra publike lëshoi 9 kuponë për pagesën e gjobës dhe 1 ndalesë të përkohshme për ushtrimin e veprimtarisë. Ministria e kulturës lëshoi 2 urdhërpagesa për pagimin e gjobës dhe 1 vendim me urdhëresë për largimin e mangësive të evidentuara në afat prej 30 ditësh. Këto aksione të koordinuara janë ndërmarrë në Tetovë, Koçani dhe dy në Shkup.

Qyteti Subjekti Sendet e sekuestruara Kuponë të lëshuar për pagesë të gjobës nga ana e Drejtorisë së të hyrave publike Paditë e paraqitura Ndalesa e përkohshme për ushtrimin e veprimtarisë
  Persona fizik Persona juridik Të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të ngjashme Të drejtat nga pronësia industriale Paditë për kundërvajtje Paditë penale
Tetovë   10 64 226 4 2 7  
Koçani   10 9   5 1 2 1
Shkup   5   320 m. Korniza 2 1    
Shkup   3 10   1 1 1  
                 
Gjithsej   28 83 226+320 m. 12 5 10 1


24.04.2012