| | Sitemap | EN | MK
Aktiviteti i TKPI-së për periudhën qershor – gusht 2012

Trupi Koordinues për Pronësi Industriale në periudhën qershor-gusht 2012 realizoi katër aksione të koordinuara mbi 37 persona juridik. Në këto aksione janë konfiskuar gjithsej 105 objekte me të cilat janë shkelur të drejtat e autorit dhe të drejtat e ngjashme (48 kompjutorë që përdorin softuer pa licencë dhe 57 resiverë) dhe 80 objekte me të cilat janë shkelur të drejtat e pronësisë industriale (80 copë astarë (llagerë)). Nga ana e Ministrisë për punë të brendshme do të parashtrohen 18 kallëzime penale. Inspektorati shtetëror i tregut ka parashtruar 1 kërkesë për inicimin e procedurës së kundërvajtjes, ka realizuar 6 edukime dhe ka lëshuar 4 urdhërpagesa për pagesë të gjobës. Drejtoria e të hyrave publike ka lëshuar 12 urdhërpagesa për pagesën e gjobës për persona juridik dhe për personin përgjegjës tek personi juridik dhe ka shqiptuar 12 masa ndalese për ushtrimin e veprimtarisë. Ministria e kulturës ka lëshuar 3 urdhërpagesa për pagesën e gjobës për kundërvajtje të kryer. Aksionet e koordinuara janë realizuar në Ohër, Tetovë, Shkup dhe Strugë.


Qyteti
Subjekte
Objekte të konfiskuara
Urdhërpagesa të lëshuara për pagesë të gjobave
Fletëparaqitje
Ndalesë e përkohëshme për ushtrimin e veprimtarisë
 
Persona fizik
Persona juridik
Të drejta autoriale dhe të ngjashme
Të drejta të pronësisë industriale
 
Kundërvajtje
Ngarkesë për vepër penale
 
Ohër  
17
73
 
10
 
7
3
Tetovë  
9
17
 
5
 
5
5
Shkup  
1
 
80
 
1
   
Strugë  
10
15
 
4
 
6
4
                 
Gjithsej  
37
105
 
19
1
18
12


Më 26 dhe 27 qershor të vitit 2012 është mbajtur misioni i ekspertëve TAIEX “Lufta kundër barërave të falsifikuara si lëndë e ndjekjes penale”. Në trajnim morën pjesë anëtarët e Trupit Koordinues për Pronësi Industriale, përfaqësuesi i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale, përfaqësues nga Byroja e barërave dhe gjykatës nga Gjyqi themelor Shkupi I - Shkup.

 

 25.09.2012