| | Sitemap | EN | MK
KUMTESË

Në bazë të neneve 279 dhe 280 nga Ligji për pronësi industriale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/09 dhe 24/2011) dhe nenet 2 dhe 3 nga Rregullorja për provimin profesional për përfaqësues për pronësi industriale dhe për Regjistrin e përfaqësuesve (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 92/09), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale më 19.12.2012 organizon dhënien e provimit profesional për përfaqësues për pronësi industriale.


Në lidhje me provimin do të mbahen ligjerata në kohëzgjatje prej pesë ditë pune edhe atë: prej 19.11.2012 deri më 23.11.2012 nga ora 17.00 deri më ora 20.00, në selinë e Entit.13.11.2012