| | Sitemap | EN | MK
Memorandumi i Bashkëpunimit me Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, Shën. Kirili dhe Metodi

Enti Shtetëror për Pronësi Industriale nënshkroi një Memorandum Bashkëpunimi me Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, Shën. Kirili dhe Metodi-Shkup. Brenda kësaj marrëveshjeje, ESHPI dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike do të organizojnë trajnime, konferenca, punëtori, të cilat do të shkëmbejnë përvoja dhe të dhëna.

"Bashkëpunimi midis Entit Shtetëror për Pronësi Industriale dhe Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike siguron orë praktike për studentët në institucion. Kjo do të thotë që studentët mund të përmirësojnë njohuritë e tyre për profesionistët me përvojë shumë vjeçare dhe të përparojnë në fushën e të drejtave industriale dhe të drejtave të pronësisë intelektuale, "tha Goran Gerasimovski, Drejtor i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale.

Memorandumi gjithashtu parashikon bashkëpunimin në projekte dhe organizimin e kurseve me qëllim avancimin e fushës së teknologjisë, arsimit dhe shkencës.

“Ky Memorandum Bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike sepse mundëson shkëmbimin e përvojave por edhe forcimin e kontakteve dhe dialogut mes institucionit dhe Fakultetit. Asistenca e ekspertëve në dhënien dhe realizimin e projekteve do të ndihmojë në përmirësimin e njohurive dhe zbatimin e tyre në praktikë ”tha Darko Danev, Drejtor i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike.

Memorandumet e bashkëpunimit midis Entit Shtetëror për Pronësi Industriale dhe fakulteteve mundësojnë realizimin e një sërë aktivitetesh përmes të cilave i prezanton studentët të mësojnë për pronësinë industriale, të drejtat dhe rëndësinë e saj dhe në të njëjtën kohë promovon veprimtarinë kërkimore shkencore të arsimit të lartë.27.07.2021


Foto galeria