| | Sitemap | EN | MK
WIPO - informacione të dobishme rreth COVID - 19

Informohen përdoruesit se Organizata Botërore pë Pronësi Intelektuale (WIPO) publikon në faqen e saj të internetit informacione të rëndësishme se si merret dhe vepron WIPO në raste urgjente të shkaktuara nga pandemia e COVID-19, duke theksuar vetëm komunikimin elektronik të WIPO me aplikantët për patenta ndërkombëtare (sistemi PCT), marka tregtare (sistemi I Madridit) dhe dizajne industriale (sistemi i Hagës) dhe për këtë arsye është e nevojshme të dhënat të dërgohen në adresat e postës elektronike të applikantëve:

Sistemi PCT https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0008.html

Sistemi i Hagës  https://www.wipo.int/hague/en/news/2020/news_0009.html

Sistemi i Madrid https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0009.html24.04.2020