| | Sitemap | EN | MK
Konferencë për projektin “Mbështetje teknike të Entit Shtetëror për Pronësi Industriale”

Entit Shtetëror për Pronësi Industriale, me datë 25.11.2016, mbajti konferencë në të cilën prezantoi projekti “Mbështetje teknike të Entit Shtetëror për Pronësi Industriale”, e cila është financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Norvegjisë.

Projekti “Mbështetje teknike të Entit Shtetëror për Pronësi Industriale” synon krijimin e një sistemi të shërbimeve dhe shkëmbimit të informacionit ndërmjet Entit Shtetëror për Pronësi Industriale dhe palët kyçe në fushën e pronësisë industriale.

Për të arritur qëllimin e projektit, në fillim u realizua studimi i fizibilitetit, me të cilin është vlerësuar gjendja aktuale sa i përket kornizës ligjore dhe institucionale të sistemit të shkëmbimit të informacionit, ku më vone u propozuan zgjidhje për përmirësimin e saj, dhe u përcaktuan objektivat që duhej të arritur duke zbatuar zgjidhjet e propozuara.

Projekti parashikon realizimin e një platformë për shkëmbimin dhe përdorimin e informatave dhe të të dhënave në sistemin e pronësisë industriale. Për shkak të specifikave të ndryshme sistemit dhe palëve të interesuara platforma është e ndarë në 4 module të veçanta, dhe atë:

Moduli 1: Shërbimet publike që Enti Shtetëror i Pronësisë Industriale ofron
Moduli 2: Praktikat e Entit shtetëror për pronësi industrial
Moduli 3: Praktika e Gjykatës Administrative të Republikës së Maqedonisë
Moduli 4: inforamata për marrjen e provimit për pronësi industriale nga ana e përfaqësuësve29.11.2016


Foto galeria