| | Sitemap | EN | SQ
Решерш

Решерш е пребарување на домашни и меѓународни бази на податоци. Барањето се поднува во архивата на Заводот. 

Цената зависи од видот на пребарувањето (дали позадaден број на европска пријава, генеричко име итн).


 

ТРОШОЦИ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ НА ТРГОВСКИ МАРКИ ВО БАЗИТЕ НА ПОДАТОЦИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ (ДЗИС)

Трошоците за пребарување на трговски марки се плаќаат на сметката на ДЗИС:
СМЕТКА НА ДЗИС: 
- сметка: 100000000063095
- сметка на буџетскиот корисник: 1100200213-787-13
- приходна шифра и програма: 724149-20
- начин: 1
- даночен број на Заводот: 4030994253825
- депонент: Народна банка на РМ
Според долунаведените тарифни ставки:


Објавено на 10.09.2013